Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
70848

UBND xã Lam Sơn Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 21/02/2023 00:00:00

Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2023 UBND xã Lam Sơn Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện kế hoạch số 35 ngày 10/02/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc lấy ý kiên nhân dân đối với dự thảoluật đất đai (sửa đổi). Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2023 UBND xã Lam Sơn Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).9a82c55d7880a2defb91.jpg

Phát biểu khai mạc đồng chí Hà Văn Vinh phó chủ tịch UBND
 xã nhấn mạnh Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Đối tượng lấy ý kiến là HĐND, UBND ; Ủy ban MTTQ Việt Nam , các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị; các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.
Nội dung lấy ý kiến toàn bộ dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Trang Thông tin điện tử của huyện, của xã. lamson.ngoclac.thanhhoa.gov.vn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Đồng thời, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất. 

5caa414efc9326cd7f82.jpg


Đồng chí Hà Văn Vinh phó chủ tịch UBND xã nhấn mạnh kế hoạch cũng đề ra các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến:

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung đóng góp ý kiến các nội dung: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế đóng góp ý kiến các nội dung: Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Các cơ quan nhà nước và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đóng góp ý kiến các nội dung: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
f0b88e46339be9c5b08a.jpg

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân góp ý bằng hình thức trực tiếp qua hội nghị này hoặc bằng văn bản gửi về phòng tài nguyên môi trường trước ngày 23 tháng 2 năm 2023 hoặc qua các wb của các đơn vị nêu trên kê hoạch này./.
 
 

UBND xã Lam Sơn Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đăng lúc: 21/02/2023 00:00:00 (GMT+7)

Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2023 UBND xã Lam Sơn Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thực hiện kế hoạch số 35 ngày 10/02/2023 của UBND huyện Ngọc Lặc về việc lấy ý kiên nhân dân đối với dự thảoluật đất đai (sửa đổi). Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2023 UBND xã Lam Sơn Tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).9a82c55d7880a2defb91.jpg

Phát biểu khai mạc đồng chí Hà Văn Vinh phó chủ tịch UBND
 xã nhấn mạnh Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, tạo sự đồng thuận của nhân dân và thể hiện nguyện vọng của nhân dân phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức, cá nhân đối với việc sửa đổi Luật Đất đai.

Đối tượng lấy ý kiến là HĐND, UBND ; Ủy ban MTTQ Việt Nam , các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị; các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.
Nội dung lấy ý kiến toàn bộ dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) gồm các chương, điều, khoản; hiệu lực của Luật Đất đai (sửa đổi); kỹ thuật trình bày các quy định của Luật Đất đai (sửa đổi). Dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Trang Thông tin điện tử của huyện, của xã. lamson.ngoclac.thanhhoa.gov.vn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu, đóng góp ý kiến.

Đồng thời, lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; hộ gia đình sử dụng đất. 

5caa414efc9326cd7f82.jpg


Đồng chí Hà Văn Vinh phó chủ tịch UBND xã nhấn mạnh kế hoạch cũng đề ra các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến:

Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung đóng góp ý kiến các nội dung: Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế đóng góp ý kiến các nội dung: Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Các cơ quan nhà nước và địa phương; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp đóng góp ý kiến các nội dung: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; quy định về bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
f0b88e46339be9c5b08a.jpg

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân góp ý bằng hình thức trực tiếp qua hội nghị này hoặc bằng văn bản gửi về phòng tài nguyên môi trường trước ngày 23 tháng 2 năm 2023 hoặc qua các wb của các đơn vị nêu trên kê hoạch này./.
 
 

công khai TTHC