Ý kiến thăm dò

Tình hình kinh tế - xã hội

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
70848

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Ngày 20/06/2020 00:00:00

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lam Sơn khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 05/6/2020; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, ngày 12/01/2021 của Hội đồng nhân dân xã Lam Sơn khóa III về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội Quốc phòng An ninh giai đoạn 2021-2025.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ GIAI ĐOẠN 2020-2025
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lam Sơn khoá III và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề phát triển giai đoạn 2021-2025:
1. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế xã hội có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại; thu nhập bình quân đầu người 46,3 triệu đồng, vượt mục tiêu đại hội (14,3 triệu đồng); các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền tiếp tục được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, kỷ cương trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.
 Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn còn nhiều khó khăn:Phát triển sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi chưa tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nhau; Đầu tư chuyển đổi đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế hàng hóa vào sản xuất chưa nhiều. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển còn chậm, chưa có nhiều ngành nghề mới. Duy trì các thiết chế văn hóa, hương ước của thôn chưa đảm bảo, một số nội dung trong hương ước đề ra thực hiện chưa triệt để; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh trật tự và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; Việc nắm bắt tình hình chưa kịp thời, xử lý một số tình huống chưa linh hoạt, giải quyết vụ việc phát sinh tại xã còn kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Vai trò lãnh đạo của một số chi ủy, chi bộ chưa được phát huy cao độ. Lãnh đạo thực hiện một số phong trào phát động duy trì chưa thường xuyên, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá chất lượng thực hiện chưa kịp thời…
* Đại hội đã phân tích và làm rõ một số mặt còn tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nhất là những nguyên nhân chủ quan, cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là:  
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên chưa có chiều sâu, phân công nhiệm vụ cho cán bộ có lúc chưa cụ thể rõ ràng, giao ban đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ còn chung chung.
- Một số cán bộ đảng viên chưa thực sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa phát huy năng lực, thiếu chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề tồn tại hiệu quả còn thấp.
- Công tác tuyên truyền, phối hợp giữa Chính quyền và MTTQ, các đoàn thể có lúc, có việc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
2. Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Lam Sơn quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:
2.1. Phương hướng chung:
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực tập trung phát triển về kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Lam Sơn phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu
a, Chỉ tiêu kinh tế: (10 chỉ tiêu)
1- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 (75 triệu đồng);
2- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ năm 2025 (10 ha)
3- Sản lượng lương thực bình quân hàng năm (596 tấn);
4- Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025 (ha,tạ/ha, tấn)
+ Diện tích lúa 70 ha, năng xuất 61,5 tạ/ha, sản lượng: 430,5 tấn.
+ Diện tích Ngô 30 ha. Năng xuất 55 tạ/ha, sản lượng: 165 tấn.
+ Diện tích Lạc 8 ha. Năng xuất 19 tạ/ha, sản lượng: 15,2 tấn.
+ Diện tích Sắn 26 ha, năng xuất 25 tấn/ha, sản lượng 650 tấn.
+ Cao su duy trì diện tích 336,8 ha
+ Mía 300 ha (công ty 194 ha), năng xuất 81,5 tấn/ha, sản lượng 24.450 tấn.
+ Cây Dứa diện tích 78 ha, năng xuất 57 tấn/ ha, sản lượng 4.446 tấn
5- Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025 (1.504.000 con)
+ Đàn Trâu 300 con (sản lượng thịt hơi bình quân hàng năm 33,5 tấn).
+ Đàn Bò 600 con (sản lượng thịt hơi bình quân hàng năm 70,8 tấn).
+ Đàn lợn: 1.600 con (sản lượng thịt hơi bình quân hàng năm 128 tấn).
+ Đàn Dê, Chó: 1.500 con (sản lượng thịt hơi bình quân hàng năm 22,5 tấn).
+ Đàn gia cầm 1.500.000 con (Sản lượng thịt: 3.000tấn/năm, sản lượng trứng 150.000 quả/năm).
6- Sản lượng nuôi trồng khai thác thủy sản năm 2025 (85 tấn)
7- Tổng số doanh nghiệp (bao gồm cả HTX) đến năm 2025 (16);
8- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm (12%);
9- Tỷ lệ thôn đạt thôn kiểu mẫu 22,2% (2 thôn); phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
10- Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính tỉnh lộ và đường huyện) được cứng hóa đến năm 2025 (100%);
b, Chỉ tiêu văn hóa - xã hội (8 chỉ tiêu)
11- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm (0,65%);
12- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm (0,4% trở lên);
13- Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 (1,0%);
14- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2025 ( 95%);
15- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 (100%);
16- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm (100%);
17- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 (91%);
18- Tỷ lệ thôn, cơ quan kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: (20% trở lên);
c, Chỉ tiêu môi trường (03 chỉ tiêu)
19- Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 (25%);
20- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 (100%); trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch (100%);
21- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (chất thải rắn) đến năm 2025 (100%);
d, Chỉ tiêu an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)
22- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự từ 80% trở lên.
e, Chỉ tiêu xây dựng Đảng (02 chỉ tiêu)
23- Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ là 25 đảng viên.
24- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 85% trở lên.
2.3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:
 Từ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa III trình Đại hội, trọng tâm là:
- Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/10/2016 của BCH Đảng bộ huyện; Tích tụ diện tích 13 ha đất tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII); tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, mở rộng hoạt động loại hình tổ chức của HTX dịch vụ, hình thành các tổ hợp tác xây dựng chuỗi liên kết sản xuất… Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm phát huy lợi thế phù hợp với nhu cầu thị trường gắn với xây dựng sản phẩm nông nghiệp sạch thương hiệu của xã Lam Sơn. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và hình thành mô hình sản xuất liên kết gia công theo hợp đồng. Tích cực ứng dụng các biện pháp kỹ thuật như xây lắp bể Biogas và sử dụng đệm lót sinh học, các biện pháp truyền thống để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý hoạt động Chợ đảm bảo tiêu chí an toàn thức phẩm và tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, các phong trào thể thao quần chúng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung huy động, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp học giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với trường Mầm Non, Tiểu học và tiến tới xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã, hoạt động khuyến học khuyến tài, phát triển quỹ khuyến học khuyến tài. Nâng cao chất lượng khám và điều trị tại Trạm y tế, giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; thường xuyênthực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm.
- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại kéo dài từ trước và vấn đề mới phát sinh để đảm bảo ổn định tình hình, tư tưởng nhân dân.
- Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức,
cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò gương mẫu của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.Thực hiện nghiêm túc quy định 875-QĐ/TU, ngày 12/3/2013 của tỉnh ủy Thanh Hóa “về ban hành quy định về quản lý cán bộ, đảng viên”; quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng
- Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, cũng như lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy và các tổ chức đảng
- Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ xã đến thôn;xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện cải cách hành chính giải quyết công việc cho công dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ở địa phương.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217- QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham gia xây dựng Đảng chính quyền. 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Đăng lúc: 20/06/2020 00:00:00 (GMT+7)

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Lam Sơn khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 05/6/2020; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND, ngày 12/01/2021 của Hội đồng nhân dân xã Lam Sơn khóa III về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội Quốc phòng An ninh giai đoạn 2021-2025.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA XÃ GIAI ĐOẠN 2020-2025
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lam Sơn khoá III và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã nêu trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội. Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề phát triển giai đoạn 2021-2025:
1. Nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong xã đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế xã hội có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại; thu nhập bình quân đầu người 46,3 triệu đồng, vượt mục tiêu đại hội (14,3 triệu đồng); các hoạt động văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền tiếp tục được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, kỷ cương trong Đảng được thực hiện nghiêm túc.
 Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội của xã vẫn còn nhiều khó khăn:Phát triển sản xuất trong trồng trọt, chăn nuôi chưa tạo chuỗi liên kết hỗ trợ nhau; Đầu tư chuyển đổi đưa giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế hàng hóa vào sản xuất chưa nhiều. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ phát triển còn chậm, chưa có nhiều ngành nghề mới. Duy trì các thiết chế văn hóa, hương ước của thôn chưa đảm bảo, một số nội dung trong hương ước đề ra thực hiện chưa triệt để; Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao; tình hình an ninh trật tự và tệ nạn xã hội còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp; Việc nắm bắt tình hình chưa kịp thời, xử lý một số tình huống chưa linh hoạt, giải quyết vụ việc phát sinh tại xã còn kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Vai trò lãnh đạo của một số chi ủy, chi bộ chưa được phát huy cao độ. Lãnh đạo thực hiện một số phong trào phát động duy trì chưa thường xuyên, kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở và đánh giá chất lượng thực hiện chưa kịp thời…
* Đại hội đã phân tích và làm rõ một số mặt còn tồn tại, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế nhất là những nguyên nhân chủ quan, cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới, đó là:  
- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ đảng viên chưa có chiều sâu, phân công nhiệm vụ cho cán bộ có lúc chưa cụ thể rõ ràng, giao ban đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ còn chung chung.
- Một số cán bộ đảng viên chưa thực sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa phát huy năng lực, thiếu chủ động trong thực hiện nhiệm vụ; chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề tồn tại hiệu quả còn thấp.
- Công tác tuyên truyền, phối hợp giữa Chính quyền và MTTQ, các đoàn thể có lúc, có việc chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.
2. Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Lam Sơn quyết tâm thực hiện tốt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:
2.1. Phương hướng chung:
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chủ động, sáng tạo, huy động tối đa mọi nguồn lực tập trung phát triển về kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng Lam Sơn phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu
a, Chỉ tiêu kinh tế: (10 chỉ tiêu)
1- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2025 (75 triệu đồng);
2- Diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ năm 2025 (10 ha)
3- Sản lượng lương thực bình quân hàng năm (596 tấn);
4- Diện tích, năng xuất, sản lượng các cây trồng chủ yếu năm 2025 (ha,tạ/ha, tấn)
+ Diện tích lúa 70 ha, năng xuất 61,5 tạ/ha, sản lượng: 430,5 tấn.
+ Diện tích Ngô 30 ha. Năng xuất 55 tạ/ha, sản lượng: 165 tấn.
+ Diện tích Lạc 8 ha. Năng xuất 19 tạ/ha, sản lượng: 15,2 tấn.
+ Diện tích Sắn 26 ha, năng xuất 25 tấn/ha, sản lượng 650 tấn.
+ Cao su duy trì diện tích 336,8 ha
+ Mía 300 ha (công ty 194 ha), năng xuất 81,5 tấn/ha, sản lượng 24.450 tấn.
+ Cây Dứa diện tích 78 ha, năng xuất 57 tấn/ ha, sản lượng 4.446 tấn
5- Tổng đàn gia súc, gia cầm năm 2025 (1.504.000 con)
+ Đàn Trâu 300 con (sản lượng thịt hơi bình quân hàng năm 33,5 tấn).
+ Đàn Bò 600 con (sản lượng thịt hơi bình quân hàng năm 70,8 tấn).
+ Đàn lợn: 1.600 con (sản lượng thịt hơi bình quân hàng năm 128 tấn).
+ Đàn Dê, Chó: 1.500 con (sản lượng thịt hơi bình quân hàng năm 22,5 tấn).
+ Đàn gia cầm 1.500.000 con (Sản lượng thịt: 3.000tấn/năm, sản lượng trứng 150.000 quả/năm).
6- Sản lượng nuôi trồng khai thác thủy sản năm 2025 (85 tấn)
7- Tổng số doanh nghiệp (bao gồm cả HTX) đến năm 2025 (16);
8- Tỷ lệ tăng thu ngân sách hàng năm (12%);
9- Tỷ lệ thôn đạt thôn kiểu mẫu 22,2% (2 thôn); phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
10- Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính tỉnh lộ và đường huyện) được cứng hóa đến năm 2025 (100%);
b, Chỉ tiêu văn hóa - xã hội (8 chỉ tiêu)
11- Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm (0,65%);
12- Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm (0,4% trở lên);
13- Tỷ lệ hộ cận nghèo năm 2025 (1,0%);
14- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên tổng dân số năm 2025 ( 95%);
15- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn đến năm 2025 (100%);
16- Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi được tiêm phòng hàng năm (100%);
17- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa năm 2025 (91%);
18- Tỷ lệ thôn, cơ quan kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 2025: (20% trở lên);
c, Chỉ tiêu môi trường (03 chỉ tiêu)
19- Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 (25%);
20- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh năm 2025 (100%); trong đó tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sạch (100%);
21- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt (chất thải rắn) đến năm 2025 (100%);
d, Chỉ tiêu an ninh trật tự (01 chỉ tiêu)
22- Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự từ 80% trở lên.
e, Chỉ tiêu xây dựng Đảng (02 chỉ tiêu)
23- Tổng số đảng viên mới kết nạp trong nhiệm kỳ là 25 đảng viên.
24- Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ bình quân hàng năm 85% trở lên.
2.3. Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu:
 Từ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nêu trên, Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành khóa III trình Đại hội, trọng tâm là:
- Tập trung phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 13/10/2016 của BCH Đảng bộ huyện; Tích tụ diện tích 13 ha đất tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dựng công nghệ cao theo Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII); tạo môi trường thuận lợi để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, mở rộng hoạt động loại hình tổ chức của HTX dịch vụ, hình thành các tổ hợp tác xây dựng chuỗi liên kết sản xuất… Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm phát huy lợi thế phù hợp với nhu cầu thị trường gắn với xây dựng sản phẩm nông nghiệp sạch thương hiệu của xã Lam Sơn. Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, gia trại, ứng dụng công nghệ theo chuỗi giá trị; nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ và hình thành mô hình sản xuất liên kết gia công theo hợp đồng. Tích cực ứng dụng các biện pháp kỹ thuật như xây lắp bể Biogas và sử dụng đệm lót sinh học, các biện pháp truyền thống để đảm bảo vệ sinh môi trường. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển mở rộng quy mô sản xuất; nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý hoạt động Chợ đảm bảo tiêu chí an toàn thức phẩm và tạo điều kiện thu hút các tổ chức, cá nhân kinh doanh.
- Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, các phong trào thể thao quần chúng. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung huy động, thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất trường, lớp học giữ vững chuẩn Quốc gia mức độ 1 đối với trường Mầm Non, Tiểu học và tiến tới xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn; Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Trung tâm HTCĐ xã, hoạt động khuyến học khuyến tài, phát triển quỹ khuyến học khuyến tài. Nâng cao chất lượng khám và điều trị tại Trạm y tế, giữ vững tiêu chí xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT tự nguyện; thường xuyênthực hiện tốt chính sách xã hội, giải quyết việc làm.
- Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội.Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại kéo dài từ trước và vấn đề mới phát sinh để đảm bảo ổn định tình hình, tư tưởng nhân dân.
- Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức,
cán bộ, kiểm tra giám sát, dân vận; đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò gương mẫu của tổ chức đảng, cán bộ đảng viên; đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến tự chuyển hóa, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.Thực hiện nghiêm túc quy định 875-QĐ/TU, ngày 12/3/2013 của tỉnh ủy Thanh Hóa “về ban hành quy định về quản lý cán bộ, đảng viên”; quy định 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban chấp hành trung ương “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên Bộ chính trị, ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”; quy định 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng
- Tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự đồng thuận xã hội, cũng như lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc của cấp ủy và các tổ chức đảng
- Nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ xã đến thôn;xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Thực hiện cải cách hành chính giải quyết công việc cho công dân. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ở địa phương.
- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội;Thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217- QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị; tham gia xây dựng Đảng chính quyền. 
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

công khai TTHC